این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

(چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد)

14اردیبهشت ماه 1396

اعلام نتایج داوری هر مقاله

10 روز پس از ارسال هر مقاله

زمان برگزاری

21 اردیبهشت ماه 1396

ارسال گواهینامه پذیرش موقت(رسمی)

3 روز پس از پذیرش هر مقاله